BHXH tỉnh Sơn La
Email:bhxh@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:(02123) 853.153
Số fax:(02123) 854.625
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Thiều Quang Ngãi
Điện thoại:0912.042.919
205
3.853.294
Email: ngaitq@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Thiều Quang Ngãi
2 Nguyễn Thế Quân
Điện thoại:0903.400.165
302
3.853.293
Email: quannt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thế Quân
3 Nguyễn Thị Ngọc
Điện thoại:0912.456.360
405
3.757.879
Email: ngocnt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc
4 Ngô Thanh Thưởng
Điện thoại:0834.666.668
113
3.856.990
Email: thuongnt@sonla.vss.gov.vn
Chánh Văn Phòng Ngô Thanh Thưởng
5 Nguyễn Thị Bích Liên
Điện thoại:0988680979
102
3.855135
Email: lienntb@sonla.vss.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Thị Bích Liên
6 Hoàng Duy Thành
Điện thoại:0833467799
101
3.855135
Email: thanhhd@sonla.vss.gov.vn
Phó Chánh Văn Phòng Hoàng Duy Thành
7 Đinh Thị Vân
Điện thoại:0912.456.271
109
3.852.854
Email: vandt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Tiếp nhận & trả kết quả thủ tục hành chính Đinh Thị Vân
8 Phạm Thị Hạnh Nguyên
Điện thoại:0936.600.088
325
3.789.966
Email: nguyenpth@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Khai thác và Thu nợ Phạm Thị Hạnh Nguyên
9 Đinh Thị Hường
Điện thoại:0392.324.088
303
3.853.431
Email: huongdt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Quản lý thu Đinh Thị Hường
10 Lê Thanh Xuân
Điện thoại:0987.498.542
309
3.853.431
Email: xuanlt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Quản lý thu Lê Thanh Xuân
11 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0915.409.418
308
3.853.731
Email: hantt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Quản lý thu Nguyễn Thị Thu Hà
12 Đinh Thanh Tùng
Điện thoại:0986.960.898
555
3.853.292
Email: tungdt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Chế độ BHXH Đinh Thanh Tùng
13 Ngô Thị Thanh Lâm
Điện thoại:0915.607.700
505
3.853.292
Email: lamntt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Chế độ BHXH Ngô Thị Thanh Lâm
14 Nguyễn Thị Hồng Tứ
Điện thoại:0912.049.467
503
3.853.292
Email: tunth@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Chế độ BHXH Nguyễn Thị Hồng Tứ
15 Phạm Thanh Hải
Điện thoại:0904.833.677
216
3.853.452
Email: haipt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính Phạm Thanh Hải
16 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:0969.535.009
222
3.853.452
Email: thuynt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Kế hoạch tài chính Nguyễn Thị Thủy
17 Nguyễn Thị Liên
Điện thoại:0916.853.683
268
3.853.452
Email: liennt@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Nguyễn Thị Liên
18 Phạm Thị Tuyết Mỹ
Điện thoại:0983.046.971
410
3.855.930
Email: mypt@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Giám định BHYT Phạm Thị Tuyết Mỹ
19 Giao Thanh Bình
Điện thoại:0912.972.616
409
3.855.930
Email: binhgt@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng Phòng Giám định BHYT Giao Thanh Bình
20 Bùi Thị Mai Phương
Điện thoại:0987.091.271
411
3.855.930
Email: phuongbt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Giám định BHYT Bùi Thị Mai Phương
21 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0983.759.868
Email: hantt1@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng Phòng Giám định BHYT Nguyễn Thị Thu Hà
22 Trần Quốc Quỳnh
Điện thoại:0912.465.262
413
3.855.929
Email: quynhtq@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Cấp sổ thẻ Trần Quốc Quỳnh
23 Phạm Thị Hải Ly
Điện thoại:0936.690.587
414
3.855.929
Email: lypth@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Cấp sổ thẻ Phạm Thị Hải Ly
24 Ngô Thị Minh Tâm
Điện thoại:0946.608.689
312
3.856.988
Email: tamntm@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Ngô Thị Minh Tâm
25 Phạm Xuân Vui
Điện thoại:0397.086.396
509
3.855.047
Email: vuipx@sonla.vss.gov.vn
Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra Phạm Xuân Vui
26 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:0915.081.974
510
3.855.047
Email: hieunt@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Trung Hiếu
27 Nguyễn Văn Nam
Điện thoại:0915.599.355
511
3.855.047
Email: namnv@sonla.vss.gov.vn
Phó Trường Phòng Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Nam
28 Vũ Huy Bắc
Điện thoại:0986521568
406
3.855.931
Email: bacvh@sonla.vss.gov.vn
Phó Trưởng Phòng PT phòng Công nghệ thông tin Vũ Huy Bắc
29 Lã Khánh Toàn
Điện thoại:0868.646.866
401
3.855.931
Email: toanlk@sonla.vss.gov.vn
Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Lã Khánh Toàn
BHXH thành phố Sơn La
Email:tpsonla@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.853.254
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0912.416.673
3.856.997
Email: haint@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thanh Hải
2 Nguyễn Văn Xuân
Điện thoại:0912.577.474
3.858.566
Email: xuannv@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Nguyễn Văn Xuân
3 Lường Hải Sơn
Điện thoại:0968.268.444
3.751.650
Email: sonlh@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Lường Hải Sơn
BHXH huyện Quỳnh Nhai
Email:quynhnhai@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.833.158
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Thùy
Điện thoại:0914.198.329
3.833.298
Email: thuyvt@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Vũ Thị Thùy
2 Ngô Quang Thành
Điện thoại:0948.938.222
3.834.334
Email: thanhnq@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Ngô Quang Thành
BHXH huyện Thuận Châu
Email:thuanchau@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.847.150
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Thị Dung
Điện thoại:0962.534.586
3.847.649
Email: dungtt@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Trần Thị Dung
2 Trần Đình Khải
Điện thoại:0984.389.769
3.848.699
Email: khaitd@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Trần Đình Khải
3 Trần Thị Duyến
Điện thoại:.989.380.488
3.847.535
Email: duyentt@sonla.vss.gov.vn
Phó giám đốc Trần Thị Duyến
BHXH huyện Mường La
Email:muongla@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.831.818
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Hải Phú
Điện thoại:0936.686.599
3.830.899
Email: phunh@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Hải Phú
2 Lò Thị Thủy
Điện thoại:0844.564.222
3.831.868
Email: thuylt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Lò Thị Thủy
BHXH huyện Bắc Yên
Email:bacyen@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.863.311
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại:0912.835.679
3.860.058
Email: tuantn@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Trần Ngọc Tuấn
2 Đào Đình Lương
Điện thoại:0987.971.698
3.861.861
Email: luongdd@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Đào Đình Lương
BHXH huyện Phù Yên
Email:phuyen@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.865.388
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Hà Ngọc Thắng
Điện thoại:0852.421.685
3.865.685
Email: thanghn@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Hà Ngọc Thắng
2 Hoàng Thị Phương
Điện thoại:0945.969.428
3.963.086
Email: phuonght@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Hoàng Thị Phương
3 Cầm Văn Thắng
Điện thoại:0916032899
Email: thangcv@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Cầm Văn Thắng
BHXH huyện Mộc Châu
Email:mocchau@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.866.375
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Ngọc Quyết
Điện thoại:0988.240.888
3.866.943
Email: quyettn@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Phụ trách Trần Ngọc Quyết
2 Đặng Thị Hồng Giang
Điện thoại:0914.325.938
3.766.817
Email: giangdth@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Đặng Thị Hồng Giang
3 Phạm Thị Huấn
Điện thoại:0982.330.359
3.866.676
Phó Giám Đốc Phạm Thị Huấn
BHXH huyện Yên Châu
Email:yenchau@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.847.150
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Tống Văn Thắng
Điện thoại:0934.443.117
3.840.356
Email: thangtv@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám đốc PT Tống Văn Thắng
2 Phạm Thị Xoan
Điện thoại:0912.957.344
3.841.780
Email: xoanpt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Phạm Thị Xoan
BHXH huyện Mai Sơn
Email:maison@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:0123.745.175
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Mai Văn Tiến
Điện thoại:0915.211.146
3.843.174
Email: tienmv@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Mai Văn Tiến
2 Đỗ Tố Nguyên
Điện thoại:0912.238.779
3.844.077
Email: nguyendt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Đỗ Tố Nguyên
3 Vì Thị Thanh Nga
Điện thoại:0394.722.527
3.843.941
Email: ngavtt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Vì Thị Thanh Nga
BHXH huyện Sông Mã
Email:sopcop@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.836433
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Xuân Khu
Điện thoại:0975.931.783
3.736.333
Email: khupx@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Phạm Xuân Khu
2 Hoàng Thị Thúy
Điện thoại:0941.754.848
3.837.909
Email: thuyht@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Hoàng Thị Thúy
3 Ngô Văn Long
Điện thoại:0917.622.134
3.836.108
Email: longnv@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Ngô Văn Long
BHXH huyện Sốp Cộp
Email:sopcop@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.878.123
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Quàng Văn Diên
Điện thoại:0828.178.511
3.879.111
Email: dienqv@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Quàng Văn Diên
2 Quàng Thị Dung
Điện thoại:0973.323.123
3.878.123
Email: dungqv@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Quàng Thị Dung
BHXH huyện Vân Hồ
Email:vanho@sonla.vss.gov.vn
Điện thoại:02123.858.886
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Khương Văn Hữu
Điện thoại:0912.269.762
8.588.868
Email: huukv@sonla.vss.gov.vn
Giám đốc Khương Văn Hữu
2 Bùi Thị Đào
Điện thoại:0942.443.689
3.869.474
Email: daobt@sonla.vss.gov.vn
Phó Giám Đốc Bùi Thị Đào
Đại lý thu
KCB năm 2019
Thông tin GCN
Danh sách đơn vị nợ
C12
C13
Tổng đài hỗ trợ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay181
  • Tổng lượt truy cập189,943
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây