Xây dựng và phát triển hệ thống ASXH tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại

Thứ ba - 08/01/2019 17:33 17 0

Xây dựng và phát triển hệ thống ASXH tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại

  BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch hành động số 5458/KH-BHXH về triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động của Ngành, nhằm mục đích triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Chính phủ.
 
29
   
       Theo đó, mục tiêu phát triển bền vững của BHXH Việt Nam là thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BH thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức ASEAN+4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

     Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%. Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.
     Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.
        Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
        Kế hoạch cũng xác định rõ 7 nội dung trọng tâm, bao gồm:
      1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
        2. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân; thu đầy đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, nhằm đảm bảo phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, góp phần hoàn thiện thể chế, gắn kết và bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ, công bằng xã hội.
        Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giao chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 20/NQ-TW về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
       Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.
     Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ và Luật Dược nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng.
       3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
       Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và huy động sự tham gia của người dân trong việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống ASXH của đất nước; đề cao quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ trong việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, phát hiện những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách để khắc phục và điều chỉnh. Chú trọng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến các nhóm đối tượng là nông dân, phụ nữ, xã viên HTX, người cận nghèo, HSSV. Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp đến nhóm đối tượng là chủ SDLĐ, NLĐ trong các KCX-KCN, hộ kinh doanh cá thể, các DN vừa và nhỏ.
       4. Tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo đảm cân đối thu- chi hiệu quả và an toàn. Triển khai có hiệu quả phương án đầu tư các quỹ BH hàng năm. Tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo về cơ cấu đầu tư, số lượng tiền đầu tư và lãi suất đầu tư; đồng thời thường xuyên nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tư để thu hồi gốc, lãi đầy đủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc xác định danh sách các ngân hàng thương mại được xếp loại tín nhiệm cao, để lựa chọn ngân hàng thực hiện hoạt động đầu tư; theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất trái phiếu Chính phủ, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại để xác định lãi suất đầu tư phù hợp.
        Nghiên cứu hoàn thiện quy chế và quy trình quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư quỹ, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầu tư trái phiếu Chính phủ chủ yếu thông qua phương thức đấu thầu trên thị trường, phù hợp với việc cải cách quản lý dòng tiền và phương thức đầu tư các quỹ BH.
        5. Xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững ngành BHXH và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
        6. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống các phần mềm; cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; nghiên cứu thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ BHXH điện tử.
        7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ngành BHXH theo hướng tinh gọn đầu mối, gắn với tinh giản biên chế. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành BHXH, chú trọng đội ngũ lãnh đạo, hoạch định chính sách. Xây dựng tổ chức bộ máy của ngành BHXH phù hợp với tinh thần Chính phủ kiến tạo, phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và DN làm đối tượng phục vụ; đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.
        Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch. Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12), các đơn vị đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về BHXH Việt Nam để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nguồn tin: baobaohiemxahoi.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây