Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2019

Thứ sáu - 21/12/2018 15:00 39 0

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2019

Sáng ngày 19/12/2018, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
3

       Theo báo cáo của Vụ Thanh tra – Kiểm tra (TTKT) trong năm 2018, tập thể Vụ TTKT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vụ đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố; kiểm tra đột xuất việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn 01 thành phố. Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố do Thanh tra  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn 05 tỉnh do Bộ Y tế chủ trì. Đến nay đã có kết luận TTKT tại BHXH 13 tỉnh, thành phố.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu tại Hội nghị ​​​​​
      Khi tiến hành TTCN đóng BHXH, BHTN, BHYT đã phát hiện 1.669 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 4.340,3 triệu đồng; 11.718 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 17.046,3 triệu đồng. Tổng số tiền các đơn vị được TTKT nợ trước khi có Quyết định TTKT là 85.881 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 62.703,3 triệu đồng; tỷ lệ thu hồi nợ qua công tác TTKT của Vụ đạt 73,01%. Vụ cũng đã ban hành 16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tổng số tiền xử phạt là 399,4 triệu đồng; trong đó, đã thu 9,4 triệu đồng.
      Thực hiện kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đã phát hiện 3.211 sổ BHXH chưa trả cho người lao động, 19.563 sổ BHXH ghi chưa đúng, đủ chức danh nghề hoặc sai nội dung ghi trên sổ; 25.443 lao động có trên 01 sổ BHXH; 4.129 trường hợp có từ 02 thẻ BHYT trở lên. Yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 515,9 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 2.997,2 triệu đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định (chiếm tỷ lệ 97,13% so với số tiền yêu cầu thu hồi về quỹ BHTN của toàn Ngành).
       Trong công tác kiểm tra quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, Vụ đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 90.312,9 triệu đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định (chiếm tỷ lệ 57,07% so với số tiền yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT của toàn Ngành) và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự mà Đoàn TTKT đã chỉ ra với số tiền là 205.288,8 triệu đồng. Đã thực hiện 122 lượt tiếp công dân với 102 người và 101 vụ việc. Vụ Thanh tra - Kiểm tra đã tiếp nhận, hướng dẫn, giải thích mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân một cách tận tình; góp phần làm giảm mạnh số lượt tiếp công dân và số vụ việc phát sinh tại phòng Tiếp công dân của BHXH Việt Nam (giảm 53% so với cùng kỳ năm 2017). Trong năm 2018, Vụ TTKT đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố với các nội dung liên quan đến việc tăng cường công tác TTKT, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và định hướng xây dựng kế hoạch TTKT năm 2019.
       Tại BHXH các tỉnh, thành phố, trong năm 2018, đã tiến hành TTKT tại 22.034 đơn vị. Trong đó, TTCN đóng 7.816 đơn vị; kiểm tra 9.218 đơn vị; TTKT liên ngành 5.000 đơn vị. Phát hiện 42.085 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 120.949,9 triệu đồng; 35.613 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 36.905,4 triệu đồng. Tổng số tiền các đơn vị được TTKT nợ trước khi có Quyết định TTKT là 3.328.530,7 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.037.823 triệu đồng. Ban hành 882 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền xử phạt là 31.307,4 triệu đồng; trong đó, đã thu 8.009,2 triệu đồng.
        Trong kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT phát hiện 152 lao động chưa được cấp sổ, 977 sổ BHXH ghi chưa đúng, đủ chức danh nghề hoặc sai nội dung ghi trên sổ; 20 lao động có trên 01 sổ BHXH; 998 lao động chưa được cấp thẻ. Yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 10.908,9 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 88,5 triệu đồng tiền hưởng BHTN không đúng quy định. Trong công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã kiểm tra và yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 67.914,2 triệu đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định.
       Tính đến hết ngày 30/11/2018, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp nhận 2.390 đơn (giảm 8,25% so với cùng kỳ năm 2017). Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, BHXH các tỉnh, thành phố đã thu hồi số tiền hưởng sai quy định về quỹ BHXH tổng số tiền là 39.972.700 đồng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của BHXH các tỉnh, thành phố được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại địa phương.
       Nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, Vụ TTKT sẽ tiếp tục chủ động phân công cán bộ, xây dựng kế hoạch chi tiết thành lập và tổ chức các đoàn TTKT theo từng quý bám sát kế hoạch TTKT đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc và cải tiến phương pháp TTKT, hướng dẫn nghiệp vụ tại địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghiệp vụ tại các địa phương. Phân công nhiệm vụ cụ thể theo vị trí việc làm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp với các Ban nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan để tổ chức trao đổi, tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là tập huấn kỹ năng cho cán bộ TTKT để nâng cao chất lượng các cuộc TTKT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ TTKT và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác TTKT của BHXH các tỉnh, thành phố.
 
5

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ TTKT nhấn mạnh, trong năm 2018, tập thể cán bộ CCVC, người lao động trong đơn vị đã tận tụy, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, giữ đúng nguyên tắc trong thực thi công vụ. Hoàn thành kế hoạch TTKT năm 2018 được Tổng Giám đốc giao và chủ động tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT tại các tỉnh, thành phố theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành. Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, không để tình trạng đơn thư phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTKT được tăng cường. Trong năm, Vụ TTKT đã tích cực phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Công ty Tecapro hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ TTKT, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác thanh kiểm tra có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương thực hiện nghiêm túc việc TTKT liên ngành, chuyên ngành. Nhiều đơn vị đã thực hiện khắc phục ngay khi có quyết định thanh tra, hoặc ngay sau khi thanh tra.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nên rõ, TTKT là công cụ vô cùng quan trọng trong thực thi nhiệm vụ của Ngành đạt hiệu quả. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đánh giá cao nổ lực của cán bộ CCVC, người lao động trong toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018. Mặc dù, tháng 9/2016 Ngành mới được giao chức năng thanh tra thu nhưng hai năm qua, các cán bộ đã vào nhịp công việc và sử dụng tốt chức năng này, góp phần xây dựng phần mềm giải quyết khiếu nại tố cáo… Kết quả được thể hiện thông qua việc nợ đọng toàn Ngành giảm, phát hiện và giảm tình trạng bất cập trong chi các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và người lao động.
       Đồng chí Nguyễn Thị Minh lưu ý, từ năm 2019, công cụ thực hiện chính sách đã khá đầy đủ vì vậy cần nỗ lực để kết quả năm 2019 phải tốt hơn nữa. Trong đó, tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc, tìm ra những giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình mẫu biểu, quy định trong nghiệp vụ, phương thức thực hiện nhiệm vụ... Hoàn thiện quy trình nội dung, mẫu biểu thống nhất quy trình thực hiện TTKT, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Thành lập các đoàn kiểm tra lại công tác TTKT, giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương, hướng dẫn cho cơ sở làm tốt hơn; xây dựng các chương trình tập huấn, hướng dẫn địa phương làm tốt hơn nữa. Đưa công tác TTKT là một tiêu chí để chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng. Xem xét, giải quyết tiếp dân thấu đáo, đảm bảo đúng quy định tránh bức xúc. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm kiểm tra để ra được biên bản phạt; xây dựng được phần mềm kiểm tra trong thực hiện các chế độ ngắn hạn, ốm đau thai sản, BHTN; đóng hưởng BHXH. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh mong muốn, tập thể cán bộ CCVC, người lao động sẽ khắc phục khó khăn, thực hiện công tác TTKT hiệu quả hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây