Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư Quỹ BHXH

Thứ hai - 17/09/2018 05:06 79 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư Quỹ BHXH

Sáng ngày 12/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia tổ chức Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Tham dự Lễ ký kết, về phía BHXH Việt Nam có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Về phía Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia có: Quyền chủ tịch Trương Văn Phước; Phó Chủ tịch Uỷ ban Nguyễn Văn Khánh; lãnh đạo đại diện đơn vị trực thuộc Uỷ ban.
54
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Trương Văn Phước thực hiện ký Ghi nhớ hợp tác
       Chương trình ghi nhớ giữa BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể và việc thực hiện chính sách BHXH; BHYT; BHTN và hoạt động đầu tư từ quỹ của BHXH Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và BHXH Việt Nam.
55
         Theo biên bản Ghi nhớ, hai bên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và trên tinh thần chủ động đề cao sự hợp tác phối hợp; phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mỗi bên. Đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước. Nội dung phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa hai bên đảm bảo kịp thời, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của mỗi bên.
          Cụ thể, BHXH Việt Nam và Uỷ ban giám sát tài chính Quốc gia sẽ thực hiện trao đổi kết quả về nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát lĩnh vực tài chính-ngân hàng, đầu tư và lĩnh vực BHXH, BHYT; các tư liệu phục vụ cho hoạt động hợp tác. Phối hợp trong công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, nghiên cứu khảo sát do hai cơ quan chủ trì tổ chức liên quan đến lĩnh vực hợp tác trong và ngoài nước. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác có liên quan.
          Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có trách nhiệm trao đổi kết quả tổng thể về nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính - ngân hàng. Dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính- ngân hàng, và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính- ngân hàng. Đề xuất các vấn đề cần phối hợp nghiên cứu, tư vấn hợp tác trong lĩnh vực BHXH, BHYTvà đầu tư từ quỹ bảo hiểm. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo với BHXH Việt Nam về các chương trình, kế hoạch, định hướng lớn, các kết quả nghiên cứu, thẩm định, giám sát về lĩnh vực BHXH, BHYT và các dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư có nhu cầu về vốn mà quỹ bảo hiểm có thể đầu tư đảm bảo an toàn nhằm nâng cao hiệu quả.
          BHXH Việt Nam có trách nhiệm đồng chủ trì các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học thuộc lĩnh vực  hợp tác do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức. Phối hợp tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khảo sát do hai cơ quan chủ trì tổ chức liên quan đến lĩnh vực hợp tác trong và ngoài nước. Cung cấp thông tin về lĩnh vực BHXH, BHYT, đầu tư từ quỹ bảo hiểm, gửi các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, báo cáo kết quả nghiên cứu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện. Cung cấp các ấn phẩm, tư liệu có liên quan cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhằm phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác giữa hai bên.
          Hai bên cử đơn vị đầu mối để tổ chức thực hiện việc phối hợp công tác giữa hai bên. Lãnh đạo đơn vị được giao đầu mối có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về các chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên và định kỳ tập hợp ý kiến đề xuất tham mưu, báo cáo lãnh đạo mỗi bên theo quy chế làm việc. Theo đó, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia giao Ban Giám sát Tổng hợp là đầu mối phối hợp thực hiện. BHXH Việt Nam giao Vụ Quản lý đầu tư quỹ là đầu mối phối hợp thực hiện. Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các đơn vị được giao đầu mối chủ trì để thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ này. Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về tiến độ các chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của mỗi bên. Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức họp để đánh giá tình hình phối hợp triển khai, góp ý kiến, rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp công tác, trên cơ sở đó rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hợp tác đã được phê duyệt và xây dựng kế hoạch cho năm sau; báo cáo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết quả thực hiện các nội dung hợp tác.
          Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị phản ánh về đơn vị đầu mối của mỗi bên để tổng hợp, báo cáo. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét bổ sung, sửa đổi, thay thế cho phù hợp. Bản ghi nhớ hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký.
56
57
BHXH Việt Nam và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thực hiện ký Ghi nhớ hợp tác
       Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan Nhà nước trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên phạm vi toàn quốc, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới, cố gắng nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và quản lý các Quỹ. Thời gian qua, công tác đầu tư Quỹ BHXH đã được BHXH Việt Nam thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Quỹ BHXH đã trở thành Quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.
58
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại buổi Lễ
       Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đầu tư Qũy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh mong muốn, BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được sự hợp tác của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính Ngân hàng, nguy cơ rủ ro đối với thị trường tài chính Ngân hàng, trao đổi thông tin chương trình kế hoạch định hướng lớn, các kết quả nghiên cứu giám sát các dự án được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư có nhu cầu về vốn mà Qũy BHXH có tham gia đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả đầu tư.
          Đồng chí Nguyễn Thị Minh đề nghị để công tác phối hợp thiết thực hiệu quả, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và đặc biệt là bộ phận liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư Quỹ, chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia để xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai cụ thể để triển khai các hoạt động hợp tác đạt mục tiêu đề ra.
59
Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Trương Văn Phước
       Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Trương Văn Phước nhận định, Quỹ BHXH là một Quỹ tài chính công lớn, mang tính đặc thù cao, việc vận hành Quỹ phải đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Với vai trò là cơ quan tư vấn, hỗ trợ, giám sát trong lĩnh vực tài chính, đồng chí Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia mong muốn Ủy ban sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin, góp phần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tối ưu nhất trong đầu tư; đồng thời chia sẻ những kết quả nghiên cứu tác động vĩ mô vào thị trường tài chính, cung cấp thông tin để BHXH Việt Nam đưa ra các quyết định, chính sách đầu tư an toàn, hiệu quả, đúng quy định, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của đất nước./.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây