Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

Thứ hai - 03/12/2018 04:29 30 0

Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

Người lao động là công dân nước ngoài bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc; chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; thêm một đối tượng được miễn học phí từ năm học 2018-2019; điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT... là những chính sách An sinh xã hội bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2018.
13
Ảnh minh họa
           Người lao động là công dân nước ngoài bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc
          Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Người lao động hằng tháng sẽ đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022. Còn người sử dụng lao động từ ngày 01/12/2018, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; từ ngày 01/01/2022, đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
          Xếp lương với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước
         Tại Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018, có hiệu lực từ ngày 05/12/2018, về Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định: Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp (sau đây gọi chung là người giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty) được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật vào làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; các trường hợp còn lại thực hiện việc xếp lương theo ngạch theo quy định cụ thể. Ví dụ: Trường hợp đã có thời gian xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương hoặc có đủ 03 điều kiện (đang giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí chức danh ở các cơ quan Trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,0 trở lên hoặc chức danh ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên; có thời gian đóng BHXH bắt buộc đối với công việc yêu cầu trình độ đại học từ đủ 16 năm trở lên (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH một lần thì được cộng dồn), trong đó có thời gian giữ chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty, công ty tối thiểu 10 năm; đã xếp hệ số lương đóng BHXH của chức danh quản lý Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định của Chính phủ trừ hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh dự kiến bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm bằng hoặc lớn hơn hệ số lương bậc 1 của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương) thì được xem xét xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.
          Thêm một đối tượng được miễn học phí từ năm học 2018-2019
         Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018 (tuy nhiên, chính sách miễn học phí tại Nghị định được thực hiện từ ngày 01/9/2018) về sửa đổi Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020-2021 nhấn mạnh: Bên cạnh 15 trường hợp theo quy định hiện hành, từ năm học 2018-2019, bổ sung thêm 01 trường hợp miễn học phí với trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc hoặc trẻ thường trú ở xã, thôn Đđặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 05 tuổi đủ điều kiện trên làm đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu tại Phụ lục I, II ban hành kèm Nghị định để được hưởng chính sách miễn học phí.
          Chế độ phụ cấp ưu đãi mới đối với đối tượng giáo viên trường công lập
         Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2018, sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập nêu rõ: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài việc được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 02 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) như quy định trước đây tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07). Riêng đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ Tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành… thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo.
          Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ
         Theo Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. Trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính theo tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ (còn trước đây, tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề).
          Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ
        Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2018, quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 so với Luật BHXH năm 2006. Theo đó, mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu; ví dụ, nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.
          Bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT
         Tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2018, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, có nội dung bổ sung thêm một số nhóm đối tượng tham gia BHYT như nhóm tham gia theo hộ gia đình (chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không tham gia tại các nhóm khác); nhóm do người sử dụng lao động đóng (thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân công an đang phục vụ trong Quân đội, Công an nhân dân và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu). Bên cạnh đó, điều chỉnh nhóm đối tượng với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do cơ quan BHXH đóng sang nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
         Giáo viên dạy lý thuyết lái xe phải có bằng tốt nghiệp trung cấp luật
        Tại Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018, có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, một điểm mới về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe ô tô là giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc chuyên ngành khác có nội dung đào tạo chuyên ngành ô tô chiếm 30% trở lên. Riêng giáo viên dạy môn Kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng lái xe trở lên.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây