BHXH Việt Nam: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua

Thứ tư - 03/04/2019 03:01 23 0

BHXH Việt Nam: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua

Thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu, nhân rộng trong các Cụm, Khối Thi đua và toàn Ngành; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ và những nơi còn nhiều khó khăn – Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 856/BHXH-TĐKT ngày 21/03 về Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
14
       Nhấn mạnh việc trong những năm qua, nhằm đảm bảo đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội đất nước, Thủ tướng Chính phủ phát động nhiều phong trào thi đua như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”..., BHXH Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào nêu trên bằng việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn Ngành, từ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nhiều hình thức phong phú; nội dung thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Ngành; phối hợp với các Sở, ngành, Ban Chỉ đạo tại các địa phương thực hiện những hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ xã nghèo, huyện nghèo… Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tôn vinh, khen thưởng, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu chung của phong trào thi đua.
       Tuy nhiên, qua sơ kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của BHXH tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam còn một số tồn tại, hạn chế như việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của các đơn vị chưa được thực sự quan tâm; nội dung, mục tiêu thi đua chưa cụ thể; có nơi, có lúc chưa được thường xuyên triển khai; có BHXH tỉnh chưa tổng hợp số liệu theo dõi, báo cáo đầy đủ, chưa phản ánh được kết quả phong trào thi đua của đơn vị... làm giảm hiêu quả, ý nghĩa của phong trào thi đua, không phản ánh toàn diện kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua.
       Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng; coi thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động.
       Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với những chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, từng đơn vị và gắn với nội dung từng phong trào thi đua; tổ chức phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua của địa phương, chủ động tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.
        Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc, đúng mực trong giao tiếp, ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nội dung thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đúng Kế hoạch; cập nhật, tổng hợp số liệu đảm bảo phản ánh toàn diện kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua của đơn vị và báo cáo BHXH Việt Nam theo đúng quy định.
       Thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu, nhân rộng trong các Cụm, Khối Thi đua và toàn Ngành; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ và những nơi còn nhiều khó khăn.
       Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam (Vụ Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo và phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất khen thưởng việc thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

Nguồn tin: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây