BHXH Việt Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ năm - 04/10/2018 09:08 92 0
Với 03 Chương, 14 Điều, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam quy định rõ về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.
Quy che phat ngon
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam

Chỉ người phát ngôn theo quy định mới được cung cấp thông tin cho báo chí
Theo Quy chế, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam bao gồm: Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Người phát ngôn của BHXH Việt Nam); người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam (căn cứ nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho người có trách nhiệm thuộc BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn của BHXH Việt Nam để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao).
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh bao gồm: Giám đốc BHXH tỉnh; người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh (trường hợp Giám đốc BHXH tỉnh không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người phát ngôn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh. Trường hợp thực hiện ủy quyền phát ngôn thì họ, tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn và văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
Lưu ý, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được cung cấp các thông tin không thuộc danh mục Nhà nước độ mật của Ngành BHXH Việt Nam theo quy định của Bộ Công an cho báo chí, nhưng không được nhân danh BHXH Việt Nam hoặc đơn vị mình; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.
06 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  1. Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.
  2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh.
  3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
  4. Gửi thông tin báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
  5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.
  6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí mà báo chí đã đăng không chính xác như thông tin đã được cung cấp.
Trường hợp đột xuất và trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí
Tại BHXH Việt Nam, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất sau đây:
- Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận; thông tin về quan điểm và cách xử lý của BHXH Việt Nam đối với các sự kiện, vấn đề đó. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của BHXH Việt Nam thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.
- Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu trên.
- Khi cần thông tin về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh.
- Khi có căn cứ xác định rõ báo chí đăng tải, phát sóng thông tin chưa đúng sự thật về những hoạt động thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải, phát sóng ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
Tại BHXH tỉnh, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của BHXH tỉnh có trách nhiệm phát ngôn hoặc phối hợp với người phát ngôn của BHXH Việt Nam cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh nhằm định hướng dư luận. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của BHXH tỉnh thì Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra; đồng thời, thực hiện báo cáo thông tin với Người phát ngôn của BHXH Việt Nam.
Ngành BHXH sẽ từ chối cung cấp thông tin cho báo chí:
- Thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, của Ngành theo quy định của Bộ Công an về danh mục Nhà nước độ Mật của Ngành BHXH Việt Nam, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.
- Thông tin về vụ án hoặc vụ việc đang được điều tra, đang trong quá trình xét xử hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
- Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan Nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.
- Những văn bản, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Quyền, trách nhiệm của trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Tổng Giám đốc trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý, chỉ đạo chế độ cung cấp thông tin, chế độ phát ngôn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh.
Người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn được nhân danh BHXH Việt Nam hoặc BHXH tỉnh để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này; có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc BHXH Việt Nam hoặc BHXH tỉnh tham gia Hội nghị cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ - đột xuất cho báo chí, trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên tham dự Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ - đột xuất (trường hợp người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ, cần phải tham khảo thêm thì có quyền không trả lời ngay và hẹn trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp; từ chối cung cấp thông tin cho báo chí; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hoặc Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trường hợp người phát ngôn của BHXH Việt Nam không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phải báo cáo để Tổng Giám đốc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn; trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật hoặc khởi kiện tại Tòa án.
Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
- Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH: Trung tâm Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác thông tin báo chí, tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất; kiểm chứng các thông tin trái chiều được phản ánh qua báo chí và tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông làm rõ thông tin, phản bác những thông tin sai sự thật. Công bố thông tin về Người phát ngôn của BHXH Việt Nam cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí; đăng tải thông tin về Người phát ngôn của BHXH Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), trên Báo BHXH và Tạp chí BHXH. Duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí được cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của BHXH Việt Nam, các sự kiện diễn ra trong Ngành, lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Báo BHXH và Tạp chí BHXH có trách nhiệm đăng tải kịp thời, trung thực nội dung phát ngôn với báo chí của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh: Có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Quy chế này.
- Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.
- BHXH các tỉnh có trách nhiệm công bố thông tin về Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn của đơn vị cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý cùng cấp và đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh.
- Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin đối ngoại từ báo chí, dư luận trong nước và thông tin quốc tế về các lĩnh vực BHXH, BHYT; tham mưu cho Người phát ngôn, Người được uỷ quyền phát ngôn của BHXH Việt Nam thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong nước, nước ngoài về các lĩnh vực đối ngoại thuộc phạm vi tổ chức, thực hiện của BHXH Việt Nam theo quy định; đồng thời, gửi Trung tâm Truyền thông để tổng hợp.

Nguồn tin: Trang Tạp chí Bảo hiểm xã hội http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây