BHXH Việt Nam: Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Thứ tư - 19/12/2018 13:49 19 0

BHXH Việt Nam: Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, hội họp, báo cáo của Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN; các thành viên, đơn vị thường trực của Tổ; trách nhiệm phối hợp hoạt động của đơn vị, cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ... là nội dung chính của Quy chế hoạt động của Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN (ban hành kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).
46
       Theo Quyết định số 2126/QĐ-BHXH, Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN có nhiệm vụ thu thập thông tin, số liệu liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các thông tin, số liệu khác có liên quan đến công tác tính toán, dự báo cân đối các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; phân tích, đánh giá, tính toán, dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong ngắn hạn, dài hạn; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ở Việt Nam.
       Thành phần Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN
Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN có thành phần gồm: Tổ trưởng – người chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về mọi hoạt động của Tổ; lãnh đạo, điều hành hoạt động của Tổ, triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ hay đột xuất của Tổ; báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ và đột xuất về kết quả dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Giúp việc cho Tổ trưởng là Tổ phó, điều hành và giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Tổ trưởng khi được ủy quyền; điều hành hoạt động của đơn vị thường trực Tổ. Đơn vị thường trực của Tổ đảm nhận vai trò xây dựng dự thảo quy chế hoạt động, nội dung và kinh phí hoạt động của Tổ, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ; chuẩn bị nội dungm chương trình, tài liệu cho các cuộc họp của Tổ; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả tính toán cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN trình Tổ trưởng xem xét, báo cáo Tổng Giám đốc; làm đầu mối phối hợp giữa Tổ với các đơn vị trực thuộc BHXH, các tổ chức, cá nhân có liên quan.
       Ngoài ra, Tổ còn có các thành viên và thành viên giúp việc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia, thực hiện các nhiệm vụ của Tổ và các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công; tham mưu, đề xuất với Tổ trưởng phương pháp tính toán, phân tích và đánh giá mô hình dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN; báo cáo Tổ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện việc cung cấp số liệu, tính toán, nghiên cứu, dự báo quỹ BHXH, BHYT, BHTN được phân công; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thường trực, các thành viên khác trong Tổ, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu, dữ liệu phục vụ cho việc tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN như dữ liệu về dân số và lực lượng lao động, dữ liệu về kinh tế vĩ mô và điều chỉnh tiền lương, dữ liệu về đầu tư và quản lý, dữ liệu về đối tượng tham gia, tiền lương và mức đóng BHXH, dữ liệu về đối tượng hưởng và chi trả trợ cấp, dữ liệu về Quỹ Ốm đau, thai sản, dữ liệu về Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dữ liệu về Quỹ BHTN.
        Chế độ họp, thời gian thu thập, xử lý số liệu, tính toán và báo cáo
Tháng 08 và tháng 11 hằng năm, Tổ Nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN họp định kỳ; trong trường hợp cần thiết, sẽ triệu tập họp đột xuất.
Tháng 07 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, thành viên Tổ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ số liệu được công bố chính thức (nếu có), số thực hiện tại thời điểm chốt số liệu theo phân công gửi về đơn vị thường trực để phục vụ việc tính toán, dự báo của Tổ; đơn vị thường trực tổng hợp số liệu và báo cáo tại cuộc họp định kỳ của Tổ vào tháng 08 hằng năm để thống nhất dữ liệu đưa vào mô hình tính toán dự báo quỹ BHXH, BHYT, BHTN.
       Tháng 10 hằng năm, đơn vị thường trực phối hợp với thành viên của Tổ thực hiện cập nhật số liệu khi chính thức có báo cáo quyết toán tài chính năm cơ sở để phân tích, đánh giá, tính toán, cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong ngắn hạn, dài hạn; kết quả này được xem xét, thảo luận trong cuộc họp định kỳ của Tổ vào tháng 11 hằng năm.
Tháng 12 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, đơn vị thường trực xây dựng báo cáo dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN trình Tổ trường xem xét, báo cáo Tổng Giám đốc.

Nguồn tin: Tạp chí BHXH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây