Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Số kí hiệu T02
Ngày ban hành 01/01/2018
Thể loại Cấp tỉnh và huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La
Người ký Nguyễn Hữu Thành

Nội dung

 

Tên thủ tục hành chính Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
Trình tự thực hiện 1. Đối với người được ngân sách nhà nước đóng BHYT 
1.1. Bước 1: 
a) Người tham gia: Kê khai, đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với UBND xã.
Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người: Nộp giấy ra viện và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho cơ quan BHXH.
b) UBND cấp xã
- Danh sách tăng, giảm người được ngân sách nhà nước đóng BHYT do cơ quan quản lý đối tượng cung cấp và đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu của người tham gia; lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03) gửi cơ quan BHXH.
- Chuyển danh sách và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.
1.2. Bước 2: 
a) Cơ quan BHXH:
- Bộ phận một cửa: nhận Mẫu D03, dữ liệu (nếu có) của UBND xã; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn; sau đó chuyển danh sách cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp danh sách chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại.
- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu (nếu có), cấp mã số quản lý, nhập, cập nhật, ghi dữ liệu vào chương trình quản lý thu, in Mẫu D03a. Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
b) Cơ quan quản lý đối tượng:
- Nhận Mẫu D03 do UBND xã lập chuyển đến; rà soát, đối chiếu, xác nhận và chuyển cơ quan BHXH trong ngày làm việc.
- Tổng hợp, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.
2. Đối với người được tổ chức BHXH đóng BHYT
1.1. Bước 1:
a) Người tham gia:
Đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với cơ quan BHXH, nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có).
 b) Cơ quan BHXH:
- Phòng/Tổ Chế độ BHXH: lập danh sách tăng giảm người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS); sau đó chuyển danh sách kèm theo dữ liệu điện tử cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý (nếu có), chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
1.2. Bước 2:
Hằng tháng, cơ quan BHXH in danh sách người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng (Mẫu D03a-TS) gửi UBND xã xác nhận.
3. Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
3.1. Bước 1: 
a) Người tham gia:
- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
b) Đại lý thu:
- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu D03-TS).
- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.
3.2. Bước 2: cơ quan BHXH
a) Bộ phận một cửa:
* Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
b) Phòng/Tổ Quản lý thu:
- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ KH-TC.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03-TS; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.
c) Phòng/Tổ KH-TC:
Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
4. Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình
4.1. Bước 1:
a) Người tham gia:
- Đăng ký phương thức đóng; nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
- Nộp tiền theo phương thức đã đăng ký cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
b) Đại lý thu:
- Lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu D03-TS).
- Thu tiền đóng BHYT, cấp biên lai cho người tham gia.
4.2. Bước 2: cơ quan BHXH
a) Bộ phận một cửa:
* Đối với đại lý thu:
- Nhận Mẫu D03-TS, dữ liệu điện tử (nếu có) của đại lý thu; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý thu nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
* Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH:
- Hướng dẫn người tham gia kê khai TK1-TS, đối chiếu danh sách người tham gia với danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Phụ lụcTK-TS).
- Hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu.
b) Phòng/Tổ Quản lý thu:
- Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử, nhập, cập nhật vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Đối với người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH: lập Mẫu D03a-TS; ký, chuyển cho Tổ KH-TC kèm theo hồ sơ của người tham gia để Tổ KH-TC đối chiếu, thu tiền của người tham gia.
c) Phòng/Tổ KH-TC:
Nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ quản lý thu; kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu xác nhận đã thu tiền trên bản danh sách do đại lý thu lập, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
d) Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện Đại lý thu: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Dữ liệu điện tử gửi qua internet.
- Người tham gia: nộp cho đại lý thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Thành phần hồ sơ - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT (TK1-TS)
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện UBND xã, đại lý thu, hộ gia đình và cá nhân
Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT (TK1-TS)
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
Yêu cầu, điều kiện Không

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay198
  • Tổng lượt truy cập178,698
Tìm kiếm thủ tục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây