[Ngày: 16.04.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018
Xem hình

Ngày 6/4/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố.

Trong quý I/2018, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã nỗ lực triển khai đạt nhiều kết quả: phát triển được 27 đơn vị với 116 lao động tham gia BHXH, BHYT; số người tham gia BHXH, BHYT là 1.148.967 người, tăng 93.557 người so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ bao phủ là 93,14%; thu BHXH, BHYT được 396.672 triệu đồng, tăng 13.829 triệu đồng so với cùnng kỳ năm 2017, đạt 20,85% kế hoạch giao; trong quý đã bàn giao 3.625 sổ BHXH cho người lao động; giải quyết chế độ BHXH cho 10.116 lượt người; giám định khám chữa bệnh BHYT cho 248.575 lượt người. Thanh tra, kiểm tra 8 đơn vị; giải quyết kịp thời đơn thư của công dân; tiếp nhận 144.033 hồ sơ các loại. Phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với 16 chuyên mục và tin bài. Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các tổ, bản, tiểu khu, trường học; trong quý I đã tổ chức tuyên truyền 9 cuộc với 573 người tham dự, đăng 83 tin bài tuyên truyền trên trang Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế đó là: Vẫn còn số lượng lớn đơn vị sử dụng lao động, hợp tác xã chưa tham gia BHXH cho người lao động; việc tuyên truyền phát triển đối tượng hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra của ngành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt nhiệm vụ quý II/2018, toàn ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giao dự toán thu chi năm 2018

- Các phòng nghiệp vụ tính toán giao số kiểm tra, chuyển về các đơn vị, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố rà soát chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp trình Giám đốc ban hành.

- Riêng giao dự toán chi KCB BHYT: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế tham mưu với UBND tỉnh thông báo dự toán chi KCB BHYT tới từng cơ sở KCB, xong trước 20/4/2018, trên cơ sở đó giao dự toán chi KCB BHYT cho các đơn vị.

2. Công tác thu

- Tăng cường đôn đốc đảm bảo tiến độ thu hết quý II/2018 đạt 45%.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát các đơn vị SDLĐ đảm bảo thu đúng, thu đủ đúng theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH; cán bộ chuyên quản thu bám sát đơn vị đặc biệt các đơn vị mới phát sinh nợ > 1 tháng, các đơn vị HCSN.

- Báo cáo quyết toán ngân sách phải thực hiện kịp thời, đơn vị nào chậm phải chịu trách nhiệm.

3. Công tác phát triển đối tượng tham gia

Bám sát kế hoạch năm 2018 được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng, lưu ý một số nội dung:

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố khẩn trương rà soát đối tượng tham gia BHYT tại các xã, phường, thị trấn, đảm bảo không để thừa (trùng), thiếu đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng, báo cáo kết quả về BHXH tỉnh trước ngày 20/4/2018, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền vận động tham gia.

- Củng cố phát triển hệ thống đại lý thu tại các địa bàn tiềm năng.

- Tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả của hệ thống đại lý, nhân rộng những mô hình đạt hiệu quả cao, quy mô toàn tỉnh (tháng 5/2018).

- Tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp thường xuyên với các đại lý thu.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo hướng giao chỉ tiêu phát triển cho từng đại lý, từng cán bộ, viên chức BHXH tỉnh, huyện, thành phố, cán bộ công nhân viên Bưu điện (phấn đấu năm 2018 tăng trên 1.000 đối tượng).

- Tăng cường đối thoại, đôn đốc doanh nghiệp chưa tham gia (qua rà soát số liệu với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

4. Công tác quản lý chi các chế độ BHXH

- Tăng cường phối hợp trong quản lý đối tượng hưởng: phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn danh sách đối tượng hưởng thường xuyên theo hai chiều tăng, giảm (danh sách tăng do cơ quan BHXH cung cấp, danh sách giảm do UBND xã, phường cung cấp).

- Nắm bắt, phân tích tình hình thanh toán chế độ ốm đau thai sản; xác định các đơn vị có số quyết toán (số lượt người/số lao động) bất hợp lý, tìm giải pháp khắc phục.

5. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Rà soát, cập nhật tăng giảm nhân khẩu hộ gia đình tham gia BHYT; thực hiện thanh toán chi lập danh sách tăng giảm và cấp nhật cho UBND các xã phường thị trấn theo quy định.

6. Công tác cấp sổ thẻ:

- Tập trung thực hiện rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động: Hạn cuối cùng 30/6/2018 phải xong; 30/9/2018 số BHXH phải đến tay người lao động qua Bưu điện.

- Tiếp tục thực hiện cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; rà soát và cấp lại thẻ BHYT kịp thời sau khi bổ sung dữ liệu mã số BHXH.

7. Công tác giám định BHYT

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định rà soát chi phí KCB BHYT.

- Thẩm định nguyên nhân khách quan vượt trần, vượt quỹ năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Có văn bản hướng dẫn trao đổi với các cơ sở KCB để phối hợp thực hiện.

- Tổ chức hội nghị liên ngành với Sở Y tế - BHXH để đánh giá, rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc và triển khai công tác KCB BHYT năm 2018 (tháng 4/2018).

- Tăng cường công tác giám định BHYT theo đúng chỉ đạo Công văn 1468 của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Bố trí nhân lực cho công tác giám định y tế phù hợp với yêu cầu công việc.

8. Công tác kế hoạch tài chính

- Kiện toàn báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, hồ sơ, tài liệu năm 2017 phục vụ kiểm toán nội bộ năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại BHXH tỉnh và BHXH huyện).

- Tổng hợp quyết toán KCB BHYT năm 2017 chuẩn bị công tác kiểm toán nhà nước (dự kiến tháng 7/2018).

- Xét duyệt quyết toán tài chính quý I/2018.

- Thực hiện các nội dung cấp phát kinh phí, thanh toán kịp thời đảm bảo đáp ứng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

9. Công tác Công nghệ thông tin

Nâng cấp trang webiste của Bảo hiêm xã hội tỉnh.

10. Công tác tuyên truyền

- Kiện toàn hoạt động của Ban Biên tập trang website của Bảo hiểm xã hội tỉnh (thông báo địa chỉ mới, phối hợp đưa thông tin cần thiết lên trang, tăng cường phục vụ công tác tra cứu).

- Tăng cường đưa tin bài phản ánh tình hình thực hiện chính sách sách BHXH, BHYT từ cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chính sách mới có hiệu lực từ 01/01/2018.

11. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường thanh tra đóng đặc biệt với đơn vị nợ.

- Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, trong đó có tập huấn cho cán bộ BHXH huyện, thành phố.

12. Tiếp nhận và trả kết quả

- Tăng cường phối hợp với Bưu điện trong nhận trả kết quả TTHC.

- Thực hiện chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại BHXH tỉnh và BHXH thành phố theo kế hoạch và thực hiện đối với BHXH các huyện còn lại.

13. Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự

- Triển khai kế hoạch đào tạo năm 2018

- Rà soát các nội dung phát động thi đua năm 2018.

14. Công tác văn phòng

- Đảm bảo kịp thời nhu cầu vật chất phục vụ công tác

- Triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa, mua sắm theo kế hoạch./.

Ngọc Mai
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]