[Ngày: 11.06.2018] Bản để in Gửi tin qua email
Tình hình thực hiện Dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018

Ngày 02/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg về việc giao Dự toán chi KCB BHYT năm 2018, trong đó số giao chi KCB BHYT cho các đối tượng có thẻ BHYT do tỉnh Sơn La phát hành là: 954,370 tỷ đồng. Một trong các nguyên tắc cơ bản và là điểm mới trong phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018 giao cho các địa phương đó là đã có sự điều tiết quỹ KCB BHYT giữa các địa phương trong toàn quốc, đảm bảo địa phương có số thu BHYT bình quân trên một thẻ BHYT cao bù đắp cho địa phương có số thu bình quân thấp. Do vậy, với tỉnh Sơn La số giao dự toán chi tại Quyết định số 17/QĐ-TTg lớn hơn quỹ KCB tính theo số giao thu của BHXH tỉnh là 87,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở đề xuất của Liên ngành BHXH tỉnh – Sở Y tế - Sở Tài chính, ngày 03/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1403/UBND-KGVX, thông báo dự toán chi KCB BHYT năm 2018 tới 23 cơ sở KCB BHYT trên địa bàn. Đối với 02 cơ sở KCB trực thuộc Quân khu 2 và Công an tỉnh (Bệnh viện Quân y 6 và Bệnh xá Công an tỉnh), ngày 07/5/2018 BHXH tỉnh ban hành Công văn số 930/BHXH-GĐBHYT, thông báo Dự toán chi KCB BHYT năm 2018. Tổng chi tại các cơ sở KCB nội tỉnh là: 798,167 tỷ đồng.

Việc phân bổ Dự toán chi cho các cơ sở KCB được Liên ngành xây dựng theo các nguyên tắc: Quỹ KCB theo số thẻ ban đầu; số chi KCB BHYT năm 2017; tỷ lệ gia tăng chi phí, gia tăng bệnh nhân chung toàn tỉnh và của từng cơ sở KCB; tác động của giá viện phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Ngay sau đó, cơ quan BHXH đã tổ chức thông báo dự toán chi năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện dự toán 4 tháng đầu năm tại tất cả các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn. 5 tháng đầu năm 2018, theo số liệu đề nghị thanh toán tại Hệ thống Giám định BHYT (tính đến hết ngày 31/5/2018) các cơ sở KCB nội tỉnh đã thực hiện KCB cho 433.833 lượt bệnh nhân – chi phí 322,837 tỷ đồng.

Như vậy, chi KCB tại các cơ sở nội tỉnh 5 tháng đầu năm 2018 chiếm 40,4% dự toán chi được giao. Đặc biệt có những cơ sở KCB có tỷ lệ thực hiện Dự toán chi rất lớn như: BV Y Dược cổ truyền 86,81%; BV Lao và Bệnh phổi 51,1%. Trong đó, một số cơ sở KCB có số chi BN đăng ký ban đầu đi KCB tại cơ sở ban đầu lớn như: BVĐK tỉnh 73,7% BVĐKKV Phù Yên 44,7% ; BVĐK Mộc Châu và BVĐK Thảo Nguyên 43,3% (chung toàn tỉnh tỷ lệ này là 39,1%).

Để đảm bảo nguồn kinh phí được giao sử dụng đúng quy định, hiệu quả các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao; tuyên truyền chế độ, chính sách nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về BHYT cũng như cộng đồng trách nhiệm trong quản lý quỹ KCB BHYT.

2. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về khả năng cân đối quỹ BHYT, tình hình thực hiện dự toán của các cơ sở KCB trong tỉnh; tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp trong chỉ đạo kiểm soát chi phí KCB, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở KCB thực hiện đúng các quy định trong quy trình chuyên môn của Bộ Y tế, không để xảy ra lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT; chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh, không kéo dài ngày điều trị nội trú quá mức cần thiết.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám định tại địa phương, cụ thể: đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT; thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định; kiểm soát việc gia tăng chi phí KCB, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT; thẩm định chặt chẽ chi phí vượt trần, vượt quỹ tại các cơ sở KCB. Trong quá trình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh toán theo quỹ KCB và trần đa tuyến đến đồng thời thông báo cho đơn vị biết về tình hình thực hiện dự toán, tại kỳ quyết toán cuối năm, ngoài việc cân đối theo quỹ KCB, trần đa tuyến thì sẽ phải cân đối theo Dự toán được giao. Giám định viên BHYT phối hợp với các cơ sở KCB tăng cường việc kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra việc KCB BHYT tại các Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực. Lựa chọn thời gian kiểm tra phù hợp, không gây ảnh hưởng, phiền hà cho bệnh nhân.

5. BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện KCB BHYT tại địa phương, cụ thể: Tăng cường công tác thanh tra – kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện KCB BHYT; Tổ chức tốt công tác đấu thầu thuốc, lựa chọn những thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị với mức giá hợp lý, đồng thời hạn chế tối đa việc lựa chọn thuốc có hàm lượng không phổ biến, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh, thuốc hỗ trị điều trị có giá thành cao vào kế hoạch đấu thầu thuốc; Thẩm định chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa; Triển khai kịp thời các quy định mới, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương…

6. Các cơ sở KCB BHYT.

6.1. Căn cứ nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 được thông báo, Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch thực hiện, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh.

6.2. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2535/UBND-KGVX ngày 14/8/2017 và Công văn số 935/UBND-KGVX ngày 27/3/2018, trong đó lưu ý các nội dung:

- Nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ, hạn chế các trường hợp người dân phải đi KCB tại tuyến trên không cần thiết, thực hiện đúng các quy định, quy trình chuyên môn của Bộ Y tế. Cán bộ y tế thực hiện KCB có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và đúng phạm vi chuyên môn tại chứng chỉ hành nghề.

- Nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ KCB BHYT tại địa phương, đặc biệt đối với các cơ sở KCB chuyên khoa tuyến 2. Căn cứ vào trần thanh toán, quỹ KCB BHYT, dự toán chi được sử dụng lựa chọn, chỉ định thuốc trong điều trị đảm bảo hợp lý và hiệu quả, tránh tình trạng tập trung sử dụng các thuốc có giá thành cao đặc biệt là các thuốc hỗ trợ điều trị; thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; lựa chọn sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các dịch vụ cận lâm sàng; dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng, không chỉ định sử dụng đồng thời các dịch vụ kỹ thuật có cùng cơ chế tác dụng.

- Đối với các cơ sở khám chữa bệnh hiện có số thực hiện dự toán lớn; chi phí bình quân cao; tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú nhiều; vượt quỹ KCB, vượt trần thanh toán tuyến 2 đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh chủ động rà soát, đánh giá việc chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh, không kéo dài ngày điều trị nội trú quá mức cần thiết, có giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát chi phí, đảm bảo sử dụng quỹ hiệu quả, phù hợp với số giao dự toán chi của đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện KCB tại đơn vị, đặc biệt đối với các trạm y tế xã (nơi không có giám định viên thường trực). Nghiêm cấm mọi hình thức lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT (kê hồ sơ bệnh án, đơn thuốc khống; bệnh nhân điều trị ngoại trú làm bệnh án nội trú…). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT xảy ra tại đơn vị mình quản lý.

- Thực hiện có hiệu quả tin học hóa trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, cụ thể: Gửi dữ liệu KCB lên Hệ thống thông tin ngay khi bệnh nhân ra viện; cơ sở KCB thực hiện tra cứu dữ liệu thẻ BHYT, dữ liệu lịch sử KCB của bệnh nhân; chuyển dữ liệu đề nghị cơ quan BHXH thanh toán đầy đủ, kịp thời đúng tiến độ quyết toán; thực hiện giám định chi phí KCB BHYT trên phần mềm giám định.

Phạm Thị Tuyết Mỹ
[MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
[Hà Thị Luyến Email: haluyen91.hg@gmail.com 26.5.2018 21:13]
Chào Anh(chị). Tháng 10/2016 em có làm việc cho 1 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và có tham gia BHXH đến hết tháng 5/2017 (tổng thời gian 8 tháng) và có quyết định nghỉ việc của công ty vào ngày 14/6/2017. Lúc tham gia BHXH e có đăng ký theo hộ khẩu là ở Hà Giang, tuy nhiên hiện nay em đã kết hôn và chuyển khẩu về nhà chồng tại tổ 3, phường Tô Hiệu. Vậy Anh(chị) giải đáp giúp em là ở thành phố Sơn La em sẽ tới địa chỉ nào để làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần ạ? và em có cần giấy tờ hay sổ hộ khẩu của nơi chuyển đi (Hà Giang) như lúc đầu đăng ký tham gia BHXH không ạ? Rất mong Anh(chị) sớm giải đáp thắc mắc giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
[hoàng văn khoa Email: hoangvankhoa291094@icloud.com 18.4.2018 16:38]
[Nguyễn Đình Trọng  Email: dinhtrongn@gmail.com 6.4.2018 11:41]
[Giang Thị Thanh Email: theanhsl1974@gmail.com 29.3.2018 9:14]
[Nguyễn văn nguyên Email: nguyennguyen2701@icloud.com 19.3.2018 14:52]
[Đặng Huyền Thương Email: huyenthhuong.sla@gmail.com 26.1.2018 17:03]
[Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:03]
[Nguyễn thị Thu Hà  Email: hanguyen9281@gmail.com 12.1.2018 15:01]