Câu hỏi?
Tư vấn bảo hiểm xã hội
[Câu hỏi của : MuaTua Email: muatuatc@gmail.com 12.6.2018 10:22]
Xin chào các anh chị em:
Tôi xin hỏi việc đóng bảo hiểm bắt buộc: Bố tôi là cán bộ xã, đóng bảo hiểm được 12 năm, đến nay ông do bị tụt huyết áp ông đã mất như vậy cách thanh toán bảo hiểm như thế nào?

Trả lời!
(20.6.2018 18:17) Bố ông có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 12 năm, nay đã chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất 1 lần như sau: 1. Về chế độ tử tuất - Trợ cấp mai táng: Khoản 1, Khoản 2 Điều 66, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 qui định về trợ cấp mai táng: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng, nếu người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ 12 tháng trở lên. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người người lao động chết. - Trợ cấp tuất một lần: Khoản 1 Điều 70, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 qui định, về mức trợ cấp tuất một lần: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối chiếu quy định trên thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần theo quy định. 2. Về thủ tục hồ sơ Căn cứ Điều 22 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất, gồm: + Sổ BHXH; + Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử + Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB (bản chính); Thủ tục hồ sơ trên gửi Bảo hiểm xã hội nơi thân nhân đề nghị giải quyết chế độ tử tuất cư trú để làm chế độ tử tuất 1 lần cho bố ông. Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời để ông được biết./.