Câu hỏi?
đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp
[Câu hỏi của : Nguyễn Thị Hoài Email: nguyenhoaisonla82@gmail.com 26.1.2018 10:34]
Xin hỏi: Công chức là lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% (Giám đốc Ban quản quản lý dự án cấp tỉnnh) có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời!
(12.2.2018 13:56) Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 cụ thể: 1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp của bạn hỏi là công chức lãnh đạo sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp./.